Joan, Pas a Pas

Als 10 dies, hem conegut a Joan. Després de fer un seguiment de l'embaràs de la seua mami, que amb les normals preocupacions ha tingut un bebé preciós.
Ara la pregunta de sempre: s'assembla més al seu papi o a la seua mami? a qui se sentirà més?a son pare amb la percussió en L'Aliança? ¿ o a Joan demanant atenció?...s'admeten apostes.... en tot cas... encantats de conéixet.